Aktualno?ci

Z inicjatywy Parafialnego Oddzia?u Akcji Katolickiej od 05.11. rozpocznie si? kurs „Opieka nad przewlekle i nieuleczalnie chorym w domu”. Obejmuje on cykl sze?ciu spotka? i przeznaczony jest dla osób opiekuj?cych si? chorym w rodzinie, lub tych, którzy chc? by? wolontariuszami – opiekunami chorych. Kurs poprowadzi szczawniczanka P. Anna W?glarz, lekarz medycyny - specjalistka medycyny paliatywnej wraz z pracownikami Hospicjum Jezusa Mi?osiernego w Zakopanem. Skierowany jest on do wszystkich ch?tnych. Zaj?cia b?d? si? odbywa? w soboty o godzinie 1530 w Domu Parafialnym.

PLAN KURSU

„ Opieka nad przewlekle i nieuleczalnie chorym w domu”

I.

1)Podstawowe informacje o chorobach nieuleczalnych i przewlek?ych zw?aszcza;

a)nowotworowych,

b)neurologicznych ( udary mózgowe, choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne),

c)demencje zw?aszcza choroba Alzhaimera.

2)Chory w wieku starszym.

II.

1)Wypis chorego ze szpitala i co dalej?

2)Jak przystosowa? mieszkanie dla potrzeb chorego, gdzie i jak pozyska? sprz?t. Bezpiecze?stwo chorego w domu.

3)Gdzie szuka? pomocy w opiece i wsparcia dla opiekunów( co przys?uguje choremu).

4)Podstawowe informacje na temat stosowania leków.

III.

1) Psychiczne reakcje chorego i rodziny w sytuacji choroby nieuleczalnej.

2) Komunikacja interpersonalna. Komunikowanie si? z chorym, rozmowy o chorobie.

3) Przekazywanie z?ych wiadomo?ci.

4) Rozmowy z dzie?mi w rodzinie chorego.

IV.

1)Piel?gnacja osób przewlekle chorych;( zaj?cia praktyczne).


 • Piel?gnacja ci??ko chorego w ?ó?ku.
 • Piel?gnowanie chorego z odle?ynami i innymi ranami przewlek?ymi.


 • Piel?gnowanie chorego ze stomi?.

V.

  1)Pomiar podstawowych funkcji ?yciowych chorego

  t?tno, ci?nienie t?tnicze krwi, temperatura cia?a, oddechy, oznaczanie poziomu cukru we krwi, bilans p?ynów).( Zaj?cia praktyczne).

  VI.

  1)Aktywno?? osób przewlekle chorych.

  2)Immobilizacja.

  3)Fizjoterapia w zespole ot?piennym.

  4)Rehabilitacja chorych onkologicznie.

  5)?wiczenie usprawniaj?ce u osób w podesz?ym wieku. ( Zaj?cia praktyczne).

  VII.

  1)Dieta chorego w domu, karmienie chorego.

  2)Niedo?ywienie w chorobach przewlek?ych, przyczyny, objawy, konsekwencje.

  3)Mo?liwo?ci leczenia ?ywieniowego.

  VIII.

  1)Duchowo- religijna opieka nad przewlekle chorym i jego bliskimi.

  • Sakrament Namaszczenia Chorych.

   

  IX.

  Dylematy etyczne;

  • eutanazja, uporczywa terapia.

   

  X.

  ?mier? - towarzyszenie umieraj?cemu.

  XI.

  ?a?oba i pomoc osieroconym.

  XII.

  Rady dla opiekunów chorych.

  XIIII.

  Podsumowanie i zako?czenie kursu.

  Postawi? na mi?osierdzie. Pod takim has?em 31 X przeszed? ulicami Szczawnicy z Gimnazjum Publicznego do ko?cio?a V Korowód ?wi?tych zorganizowany przez Parafialny Oddzia? Akcji Katolickiej oraz Gimnazjum im. ks. Józefa Tischnera. W orszaku, przy dobrej pogodzie (wbrew niepomy?lnym prognozom), pod??ali gimnazjali?ci i uczniowie szko?y podstawowej. Towarzyszyli im doro?li: pani dyrektor Anna Szczapaniak, nauczyciele pracuj?cy w Gimnazjum, rodzice, cz?onkowie AK oraz szczawniccy kuracjusze. Czas przemarszu urozmaica?a swoim ?piewem schola dzieci?ca prowadzona przez ks. Grzegorza Gila. W tym roku pochód by? mniej liczny ni? zazwyczaj (mo?e z powodu d?ugiego weekendu?). Asekurowa?a go Policja i Stra? Po?arna.

  W ko?ciele m?odzie? gimnazjalna poprowadzi?a czuwanie ze ?wi?tymi. Przybli?y?a sylwetki pi?ciorga ?wi?tych, w?a?nie tych, którzy w sposób szczególny wyró?nili si? czynami mi?osierdzia, uczynkami mi?osiernymi co do cia?a i co do duszy. W centrum uwagi znale?li si?: ?w. brat Albert Chmielowski (g?odnych nakarmi?, spragnionych napoi?, nagich przyodzia?, bezdomnym da? schronienie), ?w. Jan Bo?y (chorych nawiedza?, opiekowa? ich i kocha?), b?. W?adys?aw Bukowi?ski (wi??niom i zes?a?com pomaga?, odwiedza? ich i wspiera?), ?w. Matka Teresa z Kalkuty (umieraj?cym z trosk? towarzyszy?, umar?ych grzeba?) i ?w. Stanis?aw Papczy?ski (modli? si? za zmar?ych). Rzecz charakterystyczna, ?e przed ka?dym z tych ?wi?tych rysowa?a si? ?yciowa kariera i dostatnie ?ycie. Oni jednak woleli postawi? na mi?osierdzie, na trudn?, wr?cz heroiczn? s?u?b? drugim, dotkni?tym ró?norakim cierpieniem. Wspominani ?wi?ci dali nam lekcj?, ?e i my mo?emy i powinni?my stawia? na mi?osierdzie. Ka?dego na to sta?.

  M?odzie? modli?a si? za wstawiennictwem tych ?wi?tych do mi?osiernego Ojca w niebie, prosz?c o wsparcie dla ludzi w ich rozmaitych biedach oraz dzi?kowa?a Panu Bogu za liczne przejawy Jego dobroci, m. in. za tych ?wi?tych. Cz??? s?owna, opracowana przez cz?onkini? Akcji Katolickiej Halin? Mastalsk?, przeplatana by?a muzyk? i ?piewem w wykonaniu gimnazjalnego zespo?u wokalno-muzycznego „Gimbusy” kierowanego przez pani? Danut? Urban. W ca?ym programie nie zabrak?o odniesie? do ?wiatowego Dnia M?odzie?y.

  Ceremoni? piecz?towania kandydatów do ?wi?to?ci oraz innymi sprawami organizacyjnymi zaj?? si? pan prezes POAK Aleksander Majerczak. Nad ca?o?ci? czuwa? gimnazjalny katecheta, ks. Piotr Dydo-Ro?niecki.

  Tekst: Halina Mastalska

  Foto: Weronika B?a?usiak i Alina Lelito

  View the embedded image gallery online at:
  http://akszczawnica.pl/#sigProGalleria02c2b8d685

  WiÄ™cej…

  WiÄ™cej…

  Bo?e mi?osierdzie dla ?wiata

  W ramach inicjatywy „Iskra Mi?osierdzia – Koronka na ulicach miast ?wiata” Akcja Katolicka zaprosi?a do wspólnej modlitwy w ?rod? 28 wrze?nia o godz. 1500 przy D. H. Halka.

  WiÄ™cej…

  WiÄ™cej artykuĹ‚Ăłw…

  Designed byNet48.pl